Phòng Văn hóa và Thông tin huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bhríu Hùng
Ông Bhríu Hùng

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

3 Arâl Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: Chuyên viên

4 Alăng Thị Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

5 Pơloong Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com