Văn phòng HĐND&UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

2 Phan Trường Sơn
Ông Phan Trường Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Hồ Văn Tịnh
Ông Hồ Văn Tịnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Nguyễn Thị Vân
Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

5 Yđêl Chiu
Ông Yđêl Chiu

Chức vụ: Văn thư

6 Ngô Phan Tấn Trãi
Ông Ngô Phan Tấn Trãi

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Ngọc Vũ
Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Công Hiên
Ông Nguyễn Công Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

9 Đặng Công Thuật
Ông Đặng Công Thuật

Chức vụ: Kế toán

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com