TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
161 Yđêl Thị Mlát
Bà Yđêl Thị Mlát

Chức vụ: Chủ tịch HLHPN

162 Bríu Xới
Ông Bríu Xới

Chức vụ: Công chức VP-TK

163 Arất Ớt
Ông Arất Ớt

Chức vụ: Công chức VP-TK

164 Bríu Á
Ông Bríu Á

Chức vụ: Chủ tịch HCCB

165 Nguyễn Hữu Tới
Ông Nguyễn Hữu Tới

Chức vụ: Phó Chi cục Thuế

166 Kalâu Den
Ông Kalâu Den

Chức vụ: Trưởng Chi cục Thuế

167 Tăng Ngọc Duẩn
Ông Tăng Ngọc Duẩn

Chức vụ: Trưởng phòng

168 Nguyễn Ngọc Thiện
Ông Nguyễn Ngọc Thiện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

169 Nguyễn Kiến
Ông Nguyễn Kiến

Chức vụ: Chuyên viên

170 Phan Quang Tiến
Ông Phan Quang Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

171 Đinh Thị Đào
Bà Đinh Thị Đào

Chức vụ: Kế toán

172 Bling Nốt
Ông Bling Nốt

Chức vụ: Chuyên viên

173 Avô Quốc Tổng
Ông Avô Quốc Tổng

Chức vụ: HUV-Bí thư Đảng ủy-CT HĐND xã

174 Alăng Thanh
Ông Alăng Thanh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

175 Lê Công Đức
Ông Lê Công Đức

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

176 Pơloong Liên
Ông Pơloong Liên

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã

177 Bríu Thị Linh
Bà Bríu Thị Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

178 Alăng Muôn
Ông Alăng Muôn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

179 Lê Hoàng Sơn
Ông Lê Hoàng Sơn

Chức vụ: Giám đốc

180 Nguyễn Xuân Lĩnh
Ông Nguyễn Xuân Lĩnh

Chức vụ: Phó phụ trách phòng Hành chính-Tổng hợp

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com