TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Trương Thị Mỵ Châu
Bà Trương Thị Mỵ Châu

Chức vụ: Chuyên viên

142 Alăng Nhum
Ông Alăng Nhum

Chức vụ: Phó Chủ tịch

143 Bnướch Ablơn
Ông Bnướch Ablơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

144 Bnướch Bon
Ông Bnướch Bon

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Dang

145 Phạm Sáu
Ông Phạm Sáu

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

146 Lê Kim Vân
Bà Lê Kim Vân

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng GD&ĐT

147 Nguyễn Quốc  Kỳ
Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

148 Bríu Thị Ni
Bà Bríu Thị Ni

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

149 Alăng Mười
Ông Alăng Mười

Chức vụ: Chuyên viên

150 Arâl Thương
Ông Arâl Thương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

151 Pơloong Nhiên
Ông Pơloong Nhiên

Chức vụ: Phó Bí thư

152 Yđêl Bốn
Ông Yđêl Bốn

Chức vụ: Phó bí thư-Chủ tịch UBND

153 Pơloong Quyết
Ông Pơloong Quyết

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

154 Alăng Láy
Ông Alăng Láy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

155 Bhling Bênh
Ông Bhling Bênh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

156 Võ Viết Dũng
Ông Võ Viết Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư

157 Rơđêl Xứp
Ông Rơđêl Xứp

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

158 RơĐêl Chôi
Ông RơĐêl Chôi

Chức vụ: Bí thư Đoàn

159 Alăng Đừng
Ông Alăng Đừng

Chức vụ: Chủ tịch HND

160 Yđêl Thị Mlát
Bà Yđêl Thị Mlát

Chức vụ: Chủ tịch HLHPN

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com