TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Nguyễn Cường
Ông Nguyễn Cường

Chức vụ: Chuyên viên

142 Trương Thị Mỵ Châu
Bà Trương Thị Mỵ Châu

Chức vụ: Chuyên viên

143 Alăng Nhum
Ông Alăng Nhum

Chức vụ: Phó Chủ tịch

144 Bnướch Ablơn
Ông Bnướch Ablơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

145 Bnướch Bon
Ông Bnướch Bon

Chức vụ: Phó Bí thư

146 Phạm Sáu
Ông Phạm Sáu

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

147 Lê Kim Vân
Bà Lê Kim Vân

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng GD&ĐT

148 Nguyễn Quốc  Kỳ
Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

149 Bríu Thị Ni
Bà Bríu Thị Ni

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

150 Alăng Mười
Ông Alăng Mười

Chức vụ: Chuyên viên

151 Arâl Thương
Ông Arâl Thương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

152 Pơloong Nhiên
Ông Pơloong Nhiên

Chức vụ: Phó Bí thư

153 Yđêl Bốn
Ông Yđêl Bốn

Chức vụ: Phó bí thư-Chủ tịch UBND

154 Pơloong Quyết
Ông Pơloong Quyết

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

155 Alăng Láy
Ông Alăng Láy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

156 Bhling Bênh
Ông Bhling Bênh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

157 Võ Viết Dũng
Ông Võ Viết Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư

158 Rơđêl Xứp
Ông Rơđêl Xứp

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

159 RơĐêl Chôi
Ông RơĐêl Chôi

Chức vụ: Bí thư Đoàn

160 Alăng Đừng
Ông Alăng Đừng

Chức vụ: Chủ tịch HND

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com