TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
121 Đoàn Công Thành
Ông Đoàn Công Thành

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

122 Nguyễn Đình Nghĩa
Ông Nguyễn Đình Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên

123 Lưu Văn Hoàng
Ông Lưu Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

124 Ríah Nhấ
Ông Ríah Nhấ

Chức vụ: Chuyên viên

125 Zơrâm Báo
Ông Zơrâm Báo

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

126 Alăng Sơn
Ông Alăng Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

127 Z'râm Ngọ
Ông Z'râm Ngọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

128 Blúp Ấm Lòng
Ông Blúp Ấm Lòng

Chức vụ: HUV-Bí thư-CT HĐND xã Atiêng

129 Võ Văn Tri
Ông Võ Văn Tri

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

130 Pơloong ACông
Ông Pơloong ACông

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

131 Ploong Thị Hênh
Bà Ploong Thị Hênh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Atiêng

132 Pơloong Tâm
Ông Pơloong Tâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Atiêng

133 Bríu Thị Tám
Ông Bríu Thị Tám

Chức vụ: Phó Giám đốc

134 Đoàn Mai
Ông Đoàn Mai

Chức vụ: Giám đốc

135 Phạm Thành Hưng
Ông Phạm Thành Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

136 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

137 Alăng Tạo
Ông Alăng Tạo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

138 Đinh Thị Thanh Hương
Bà Đinh Thị Thanh Hương

Chức vụ: Kế toán

139 Arất Ngố
Bà Arất Ngố

Chức vụ: Chuyên viên

140 Coor Nên
Ông Coor Nên

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com