TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
101 Hứa Thị Thúy Hằng
Bà Hứa Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

102 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc

103 Lê Trung Thủy
Ông Lê Trung Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

104 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

105 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Văn thư

106 Nguyễn Khoa Vẽ
Ông Nguyễn Khoa Vẽ

Chức vụ: Bí thư

107 Alăng Rất
Ông Alăng Rất

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Lăng

108 Bling Miên
Ông Bling Miên

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã Lăng

109 Nguyễn Văn Phương
Ông Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

110 Bríu Hát
Bà Bríu Hát

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

111 Alăng Men
Ông Alăng Men

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

112 Nguyễn An
Ông Nguyễn An

Chức vụ: UVTV - Chủ nhiệm UBKT

113 Alăng Bao
Ông Alăng Bao

Chức vụ: HUV - Phó Chủ nhiệm

114 Nguyễn Thị Kim Ánh
Bà Nguyễn Thị Kim Ánh

Chức vụ: HUV - Phó chủ nhiệm

115 Trương Thanh Phương
Ông Trương Thanh Phương

Chức vụ: Ủy viên Kiểm tra

116 Hồ Cởi
Ông Hồ Cởi

Chức vụ: Ủy viên UB Kiểm tra

117 Cơlâu Nghi
Ông Cơlâu Nghi

Chức vụ: UVTV - Trưởng ban Tuyên Giáo

118 Nguyễn Tâm Hiếu
Ông Nguyễn Tâm Hiếu

Chức vụ: HUV - Phó Trưởng ban

119 Lê Văn Kim
Ông Lê Văn Kim

Chức vụ: Phó Trưởng ban

120 Huỳnh Kim Tín
Ông Huỳnh Kim Tín

Chức vụ: Phó Trưởng ban

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com