TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Nguyễn Thị Tâm
Bà Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó chủ tịch

82 Lê Kim Vị
Bà Lê Kim Vị

Chức vụ: Chuyên viên

83 Alăng Tối
Ông Alăng Tối

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

84 Nguyễn Văn Kỳ
Ông Nguyễn Văn Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

85 Bhling Dắp
Ông Bhling Dắp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

86 Trần Thị Sơn
Bà Trần Thị Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

87 Cơlâu Ngựa
Ông Cơlâu Ngựa

Chức vụ: Cán sự

88 Arâl Thị Đen
Bà Arâl Thị Đen

Chức vụ: Chuyên viên

89 Alăng Thị Lối
Bà Alăng Thị Lối

Chức vụ: Chuyên viên

90 Ríah Nhít
Ông Ríah Nhít

Chức vụ: Chuyên viên

91 Clâu Thìn
Ông Clâu Thìn

Chức vụ: VP-TH

92 Phạm Văn Hân
Ông Phạm Văn Hân

Chức vụ: Chánh án

93 Bling Mười
Ông Bling Mười

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

94 Bloong Hùng
Ông Bloong Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

95 Nguyễn Đức Vĩ
Ông Nguyễn Đức Vĩ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

96 Cơlâu Rinh
Ông Cơlâu Rinh

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

97 Cơlâu Bằng
Ông Cơlâu Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

98 Bhling Rưu
Ông Bhling Rưu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

99 Phan Tấn Pháp
Ông Phan Tấn Pháp

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

100 Bhling  Biên
Ông Bhling Biên

Chức vụ: CT LĐLĐ

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com