TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Ông Văn Kiêm
Ông Ông Văn Kiêm

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

42 Hồ Mã Nhi
Ông Hồ Mã Nhi

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

43 Bùi Nam Chính
Ông Bùi Nam Chính

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

44 Pơloong Thị Lươm
Bà Pơloong Thị Lươm

Chức vụ: Văn thư

45 Phan Thị Hải Điểu
Bà Phan Thị Hải Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

46 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

47 Phan Trường Sơn
Ông Phan Trường Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

48 Hồ Văn Tịnh
Ông Hồ Văn Tịnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

49 Nguyễn Thị Vân
Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

50 Yđêl Chiu
Ông Yđêl Chiu

Chức vụ: Văn thư

51 Ngô Phan Tấn Trãi
Ông Ngô Phan Tấn Trãi

Chức vụ: Chuyên viên

52 Nguyễn Ngọc Vũ
Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

53 Nguyễn Công Hiên
Ông Nguyễn Công Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

54 Đặng Công Thuật
Ông Đặng Công Thuật

Chức vụ: Kế toán

55 Bríu Thị Sen
Ông Bríu Thị Sen

Chức vụ: UVTV-Trưởng ban

56 Hồ Đắc Vinh
Ông Hồ Đắc Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

57 Bríu Thị Sen
Bà Bríu Thị Sen

Chức vụ: UVTV-Trưởng ban

58 Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: HUV - Phó Trưởng ban

59 Lưu Văn Khương
Ông Lưu Văn Khương

Chức vụ: Phó Trưởng ban

60 Huỳnh Thị Diên
Bà Huỳnh Thị Diên

Chức vụ: chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com