TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
241 Bhling Thị Mốt
Bà Bhling Thị Mốt

Chức vụ: Văn Thư

242 Trần Viết Việt
Ông Trần Viết Việt

Chức vụ: VP-TH

243 Lý Ngọc Tín
Ông Lý Ngọc Tín

Chức vụ: Chi cục Phó

244 Nguyễn Sỹ
Ông Nguyễn Sỹ

Chức vụ: Chi cục trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com