TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
221 Phạm Bá Dũng
Ông Phạm Bá Dũng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

222 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Chuyên viên

223 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên

224 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Chuyên viên

225 Phan Thị Danh
Bà Phan Thị Danh

Chức vụ: Kế toán

226 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Văn Thư

227 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

228 Arất Trần Huỳnh Tuấn
Ông Arất Trần Huỳnh Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Du lịch

229 Alăng Bhinh
Ông Alăng Bhinh

Chức vụ: Tổ trưởng

230 Nguyễn Văn Sinh
Ông Nguyễn Văn Sinh

Chức vụ: Giám đốc

231 Lê Văn Hiếu
Ông Lê Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

232 Bríu Nhang A
Ông Bríu Nhang A

Chức vụ: Phó Giám Đốc

233 Võ Thị Thương
Bà Võ Thị Thương

Chức vụ: Kế toán

234 Ngô Thị Ái Hậu
Bà Ngô Thị Ái Hậu

Chức vụ: Trưởng bộ phận Kế hoạch-Kỹ thuật

235 Trần Duy Bình
Ông Trần Duy Bình

Chức vụ: Trưởng bộ phận Hành chính-Tổng hợp

236 Ngô Văn Thiện
Ông Ngô Văn Thiện

Chức vụ: Tổ trưởng BVR cơ động

237 Bhling Thị Mốt
Bà Bhling Thị Mốt

Chức vụ: Văn Thư

238 Trần Viết Việt
Ông Trần Viết Việt

Chức vụ: VP-TH

239 Lý Ngọc Tín
Ông Lý Ngọc Tín

Chức vụ: Chi cục Phó

240 Nguyễn Sỹ
Ông Nguyễn Sỹ

Chức vụ: Chi cục trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com