TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Lê Viết Sang
Ông Lê Viết Sang

Chức vụ: Hạt Trưởng

202 Riah Trao
Ông Riah Trao

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

203 Tăng Tấn Lộc
Ông Tăng Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Hạt Trưởng

204 Lê Văn Tú
Ông Lê Văn Tú

Chức vụ: Trưởng bộ phận Thanh tra-Pháp chế

205 Trịnh Văn Thống
Ông Trịnh Văn Thống

Chức vụ: Trưởng bộ phận Quản lý bảo vệ rừng

206 Nguyễn Đình Vinh
Ông Nguyễn Đình Vinh

Chức vụ: Văn thư

207 Bhríu Hùng
Ông Bhríu Hùng

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

208 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

209 Arâl Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: Chuyên viên

210 Alăng Thị Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

211 Pơloong Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

212 Lê Kiệt
Ông Lê Kiệt

Chức vụ: Giám đốc

213 Ngô Minh Yến
Ông Ngô Minh Yến

Chức vụ: Phó Giám đốc

214 Nguyễn Văn Phú
Ông Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

215 Trần Thanh Phước
Ông Trần Thanh Phước

Chức vụ: Giám đốc

216 Phạm Văn Trung
Ông Phạm Văn Trung

Chức vụ: Phó Giám Đốc

217 Nguyễn Minh Hoàng
Ông Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

218 Chế Ánh
Ông Chế Ánh

Chức vụ: Kế toán

219 Vũ Định
Ông Vũ Định

Chức vụ: Giám đốc

220 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Giám Đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com