TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Lê Ka Vin
Ông Lê Ka Vin

Chức vụ: Chuyên viên

202 Alăng Thị Thiếu
Bà Alăng Thị Thiếu

Chức vụ: Chuyên viên

203 Trần Thị Yên
Bà Trần Thị Yên

Chức vụ: Chuyên viên

204 Lê Viết Sang
Ông Lê Viết Sang

Chức vụ: Hạt Trưởng

205 Riah Trao
Ông Riah Trao

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

206 Tăng Tấn Lộc
Ông Tăng Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Hạt Trưởng

207 Lê Văn Tú
Ông Lê Văn Tú

Chức vụ: Trưởng bộ phận Thanh tra-Pháp chế

208 Trịnh Văn Thống
Ông Trịnh Văn Thống

Chức vụ: Trưởng bộ phận Quản lý bảo vệ rừng

209 Nguyễn Đình Vinh
Ông Nguyễn Đình Vinh

Chức vụ: Văn thư

210 Bhríu Hùng
Ông Bhríu Hùng

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

211 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

212 Arâl Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: chuyên viên

213 Alăng Thị Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

214 Pơloong Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

215 Lê Kiệt
Ông Lê Kiệt

Chức vụ: Giám đốc

216 Ngô Minh Yến
Ông Ngô Minh Yến

Chức vụ: Phó Giám đốc

217 Nguyễn Văn Phú
Ông Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

218 Trần Thanh Phước
Ông Trần Thanh Phước

Chức vụ: Giám đốc

219 Phạm Văn Trung
Ông Phạm Văn Trung

Chức vụ: Phó Giám Đốc

220 Nguyễn Minh Hoàng
Ông Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com