TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Trần Văn Ta
Ông Trần Văn Ta

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

182 Cơlâu Hớp
Ông Cơlâu Hớp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

183 Nguyễn Kiến
Ông Nguyễn Kiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

184 Ating Với
Ông Ating Với

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

185 Arâl Ta
Ông Arâl Ta

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

186 Bling Bơn
Bà Bling Bơn

Chức vụ: HUV - Chủ tịch UBND

187 Zơrâm Nước
Ông Zơrâm Nước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

188 Bling Vượt
Ông Bling Vượt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

189 Pơloong Thị Mơới
Bà Pơloong Thị Mơới

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

190 Nguyễn Văn Hường
Ông Nguyễn Văn Hường

Chức vụ: Giám đốc

191 Hà Đức Sơn
Ông Hà Đức Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

192 Ngô Văn Luận
Ông Ngô Văn Luận

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

193 Hốih Danh
Ông Hốih Danh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

194 Alăng Arấy
Ông Alăng Arấy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

195 Cơlâu Thị Ngấy
Bà Cơlâu Thị Ngấy

Chức vụ: Văn thư

196 Lê Văn Thẩm
Ông Lê Văn Thẩm

Chức vụ: Chuyên viên

197 Lê Ka Vin
Ông Lê Ka Vin

Chức vụ: Chuyên viên

198 Alăng Thị Thiếu
Bà Alăng Thị Thiếu

Chức vụ: Chuyên viên

199 Trần Thị Yên
Bà Trần Thị Yên

Chức vụ: Chuyên viên

200 Lê Viết Sang
Ông Lê Viết Sang

Chức vụ: Hạt Trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com