TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Nguyễn Chánh Thi
Ông Nguyễn Chánh Thi

Chức vụ: Phó phụ trách phòng Kế hoạch-Kỹ thuật/Trạm QLBVR Atép

182 Phan Văn Sen
Ông Phan Văn Sen

Chức vụ: Phó phụ trách phòng giáo dục môi trường và DVMTR

183 Đinh Văn Nam
Ông Đinh Văn Nam

Chức vụ: Phó Trạm Trưởng Trạm QLBVR Sông Kôn

184 Trần Văn Ta
Ông Trần Văn Ta

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

185 Cơlâu Hớp
Ông Cơlâu Hớp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

186 Bhling Miên
Ông Bhling Miên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

187 Huỳnh Văn Triều
Ông Huỳnh Văn Triều

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

188 Ating Với
Ông Ating Với

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

189 Arâl Ta
Ông Arâl Ta

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

190 Bling Bơn
Bà Bling Bơn

Chức vụ: HUV - Chủ tịch UBND

191 Zơrâm Nước
Ông Zơrâm Nước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

192 Bling Vượt
Ông Bling Vượt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

193 Pơloong Thị Mơới
Bà Pơloong Thị Mơới

Chức vụ: Văn phòng TK

194 Nguyễn Văn Hường
Ông Nguyễn Văn Hường

Chức vụ: Giám đốc

195 Hà Đức Sơn
Ông Hà Đức Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

196 Ngô Văn Luận
Ông Ngô Văn Luận

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

197 Hốih Danh
Ông Hốih Danh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

198 Alăng Arấy
Ông Alăng Arấy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

199 Cơlâu Thị Ngấy
Bà Cơlâu Thị Ngấy

Chức vụ: Văn thư

200 Lê Văn Thẩm
Ông Lê Văn Thẩm

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com