TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Bá Lộc
Ông Võ Bá Lộc

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

2 Lê Huy Đông
Ông Lê Huy Đông

Chức vụ: Chính trị viên BCH Quân sự huyện

3 Đinh Văn Tiến
Ông Đinh Văn Tiến

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

4 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV-BT Huyện ủy-CT HĐND huyện

5 Zơrâm Buôn
Ông Zơrâm Buôn

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

6 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

7 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV, Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

8 Phùng Thị Dung
Bà Phùng Thị Dung

Chức vụ: UVTV-Phó Chủ tịch HĐND huyện

9 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện

10 Mạc Như Phương
Ông Mạc Như Phương

Chức vụ: UVTV-PCT Thường trực UBND huyện

11 Arất  Blúi
Ông Arất Blúi

Chức vụ: HUV-PCT UBND huyện

12 Arâl Mai Tình
Bà Arâl Mai Tình

Chức vụ: HUV-Hiệu trưởng

13 Bríu Thị Lệ
Bà Bríu Thị Lệ

Chức vụ: Kế toán

14 Cơlâu Hạnh
Ông Cơlâu Hạnh

Chức vụ: UVTV-Chủ tịch UBMTTQVN huyện

15 Bríu Quân
Ông Bríu Quân

Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN

16 Phan Thúy Thanh
Bà Phan Thúy Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

17 Ríah Nhoóp
Ông Ríah Nhoóp

Chức vụ: HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gari

18 Riáh Nhênh
Ông Riáh Nhênh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

19 Kiều Hồng Nam
Ông Kiều Hồng Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

20 Zơrâm Nhưng
Ông Zơrâm Nhưng

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com