Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

tuanna10@quangnam.gov.vn
2 Phan Trường Sơn
Ông Phan Trường Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

sonpt2@quangnam.gov.vn
3 Hồ Văn Tịnh
Ông Hồ Văn Tịnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

tinhhv2@quangnam.gov.vn
4 Nguyễn Thị Vân
Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

vannt2@quangnam.gov.vn
5 Yđêl Chiu
Ông Yđêl Chiu

Chức vụ: Văn thư

chiuy@quangnam.gov.vn
6 Ngô Phan Tấn Trãi
Ông Ngô Phan Tấn Trãi

Chức vụ: Chuyên viên

trainpt@quangnam.gov.vn
7 Nguyễn Ngọc Vũ
Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

vunn@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Công Hiên
Ông Nguyễn Công Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

hiennc@quangnam.gov.vn
9 Đặng Công Thuật
Ông Đặng Công Thuật

Chức vụ: Kế toán

thuatdc@quangnam.gov.vn
10 Bhríu Hùng
Ông Bhríu Hùng

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

hungb@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

phuocnv5@quangnam.gov.vn
12 Arâl Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: Chuyên viên

oia@quangnam.gov.vn
13 Alăng Thị Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

pariat@quangnam.gov.vn
14 Pơloong Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

plenhp@quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện

luomnv@quangnam.gov.vn
16 Mạc Như Phương
Ông Mạc Như Phương

Chức vụ: UVTV-PCT Thường trực UBND huyện

phuongmn@quangnam.gov.vn
17 Arất  Blúi
Ông Arất Blúi

Chức vụ: HUV-PCT UBND huyện

bluia@quangnam.gov.vn
18 Trần Văn Ta
Ông Trần Văn Ta

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

tatv@quangnam.gov.vn
19 Cơlâu Hớp
Ông Cơlâu Hớp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

hopc@quangnam.gov.vn
20 Nguyễn Kiến
Ông Nguyễn Kiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

kienn@quangnam.gov.vn
21 Trần Thị Yên
Bà Trần Thị Yên

Chức vụ: Kế toán

yentt@quangnam.gov.vn
22 Nguyễn Văn Phú
Ông Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

phunv2@quangnam.gov.vn
23 Phạm Thành Hưng
Ông Phạm Thành Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

hungvptg@gmail.com
24 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

dunglv5@quangnam.gov.vn
25 Alăng Tạo
Ông Alăng Tạo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

taoa@quangnam.gov.vn

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com