Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 92 items in 5 pages
01/NQ-UBBC 03/03/2021 Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đuwọc bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm ...
03/GM-UBBC 25/02/2021 Dự họp định kỳ kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
01/GM-TGV 25/02/2021 Dự họp phân công nhiệm vụ Thành viên Tổ giúp việc UBBC huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/GM-UBBC 24/02/2021 Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
04/QĐ-UBBC 24/02/2021 Thành lập Tổ giúp việc UBBC đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/CV-UBBC 24/02/2021 Tiếp tục triển khai một số nội dung công tác bầu cử từ nay đến hết tháng 3/2021
DK 22/02/2021 Dự kiến thành lập 23 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
25-59/TB-MTTQ-BTT 22/02/2021 Phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/TB-UBBC 22/02/2021 Về nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
106/UBND-NC 22/02/2021 Cử người tham gia Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện
05/KH-UBBC 08/02/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
10/TB-UBBC 08/02/2021 Phân công thành viên UBBC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
09/QĐ-UBBC 08/02/2021 Thành lập Tổ giúp việc UBBC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
07/QĐ-UBBC 08/02/2021 Thành lập Tiểu ban AN, TT, ATXH phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
08/QĐ-UBBC 08/02/2021 Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
06/QĐ-UBBC 08/02/2021 Thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
07/TB-HĐND 06/02/2021 Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
04/CV-UBBC 05/02/2021 Thông báo địa chỉ và số điện thoại, Fax, Email liên hệ UBBC tỉnh
01/GM-UBBC 04/02/2021 Tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
11-HD/BTGTU 03/02/2021 Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026