Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

THÔNG BÁO: Từ ngày 15/8/2020, tất cả các Giấy mời họp của HĐND và UBND huyện họp được chuyển qua nhận Giấy mời và Tài liệu phục vụ cuộc họp qua kênh này.
  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương đăng nhập UserPassword được UBND huyện cấp cho các cơ quan, đơn vị để đăng nhập vào hệ thống tải Văn bản phục vụ cuộc họp.
  

Giấy mời họp

STTTiêu đề Giấy mờiThời gian
Không có giấy mời
STTTiêu đề Giấy mờiThời gian
Không có giấy mời

Đăng nhập