Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách người phát ngôn

 
TT

HỌ VÀ TÊN 
ĐƠNVỊ/CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI 
MAIL 
 ĐƠN VỊ  CHỨC VỤ  DI ĐỘNG CƠ QUAN 
 01 Bhling Mia UBND huyện Tây Giang  Chủ tịch 01652639999
02353796070
miatg95@gmail.com          
 02 Lê Trung Thuỷ
UBND xã Atiêng  Chủ tịch 0987178680
02353796575
thuytaygiang@gmail.com
 03 Bríu Hùng
UBND xã Lăng
 Chủ tịch 01699999289

briuhung@gmail.com
 04 Avô Quốc Tổng
UBND xã Bhalêê
 Chủ tịch 01258107476

tongtaygiang@gmail.com
 05 Bhling Bơn
UBND xã Avương
 Chủ tịch 0982918469


 06 Nguyễn Thanh Tâm
UBND xã Dang
 Chủ tịch 0966555937

tamndtg@gmail.com
 07 Hồ Đắc Vinh
UBND xã Ch'ơm
 Chủ tịch 0988976649

vinhtaygiang@gmai.com
 08 Hồ Văn Nhia
UBND xã Axan
 Chủ tịch 0989809037


 09 Zơrâm Nhưng
UBND xã Gari
 Chủ tịch  0964390505

zoramnhung86@gmail.com 
 10 Zơrâm Hướp
UBND xã Tr'hy
 Chủ tịch 01697550972

huoptrhy@gmail.com
 11 Yđêl Bốn
UBND xã Anông
 Chủ tịch 01643573469

bonanong@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Tin đọc nhiều