Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt

Ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt 2016 25/05/2018, Lượt xem:145
Dự toán Ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt năm 2017 25/05/2018, Lượt xem:157
Dự toán Ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt năm 2018 25/05/2018, Lượt xem:172

 

Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê duyệt

 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong: Quý, 06 tháng, 09 tháng, năm

 

Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê duyệt

 

Tổng hợp tình hình công khai ngân sách