Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Text/HTML

Đang hoàn chỉnh
Công việc Khối Kinh tế
TT
Văn bản 
Nội dung công việc
Đơn vị 
Thời gian Tiến độ Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc HT KHT
Công việc giao quý IV/2017

0102                 
03                 
Công việc Khối Văn hoá xã hôi
TT Văn bản Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian Tiến độ Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc HT KHT
Công việc giao quý IV/2017

01 02                
03                 
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Tin đọc nhiều