Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 192/GM-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 25/11/2020
Dự họp đfánh giá, xêp loại tập thể lãnh đạo UBND huyện, tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và tập thể UBND các xã trong huyện
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Dự họp đfánh giá, xêp loại tập thể lãnh đạo UBND huyện, tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và tập thể UBND các xã trong huyện