Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Công tác Dân vận trong tình hình hiện nay

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 9:02 | 02/06 Lượt xem: 74053

       Công tác Dân vận trong tình hình hiện nay
       
Trong những năm qua,  hoạt động về công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các thành viên trong hệ thống đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền đã cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và  vận động tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu đua yêu nước, hành động cách mạng, nêu gương điển hình dân vận khéo… góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng- an ninh của huyện nhà.
     
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn những tồn tại khó khăn. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động chậm được đổi mới; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, công tác dân vận cấp cơ sở chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; việc xây dựng đội ngũ cốt cán chưa được chú trọng…
    
Nhìn chung công tác dân vận trên địa bàn huyện trong thời gian qua cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; không ngừng phát huy tính dân chủ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
    
Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 
       
Một là: về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận.
 Các cấp ủy Đảng tùy theo theo tình hình thực tế nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác dân vận hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.
   
Trong sinh hoạt cần kiểm điểm, đánh giá công tác dân vận và bàn những chủ trương, biện pháp để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Định kỳ cấp ủy Đảng tổ chức giao ban khối dân vận để chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, định hướng chỉ đạo hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể và các hội quần chúng. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
  
Chỉ đạo các cấp các ngành chú trọng việc xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình “dân vận khéo”, lực lượng cách mạng, phát triển đội ngũ cốt cán, nòng cốt, trung kiên trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.
 
Hai là: Tăng cường công tác dân vận chính quyền, cơ quan Nhà nước, lức lượng vũ trang.          Các cấp chính quyền cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, tiếp tục đôn đốc thực hiện chỉ thị 01/CT-UBND của UBND huyện về quản lý bảo vệ rừng, phải thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực sự “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; vì nhân dân phục vụ. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xữ lý nghiêm những hành vi, thái độ vi phạm dân chủ, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tăng cường đi cơ sở để sâu sát với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương đúng đắn hợp lòng dân, gắn chặt giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.
    
Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp để làm tốt công tác vận động quần chúng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự phù hợp với thực tế và gắn với lợi ích của nhân dân.
    
Tăng cường công tác Dân vận chính quyền, tạo bước chuyển biến tích cực, hiệu quả, phối hợp với Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND& UBND, trực tiếp tổng kết Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận hệ thống dân vận các cấp, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự lan tỏa trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra sức sống mạnh mẽ của phong trào từ huyện đến cơ sở.
    
Ba là: Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể nhân dân.
    
Đối với Ban Dân vận các cấp.
    
Phải thường xuyên thể hiện rõ vai trò tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghi quyết của Đảng về công tác dân vận, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và chương trình phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, nhất là công tác dã ngoại giúp dân ở những vùng đặt biệt khó khăn.
   
Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận- đoàn thể trong công tác xây dựng và tổng kết thực tiễn các chuyên đề về công tác dân vận, hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo, kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương những cách làm hay. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, bồi dưỡng lực lượng cốt cán trong các tầng lớp nhân dân.
   
Phối hợp với ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế-xã hội.
    
Đối với Mặt trận và các đoàn thể. `       
    
Mặt trận các đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động, cùng thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách đối với người có công với nước, chính sách đối với giai cấp và nhân dân, chính sách dân tộc, tôn giáo trên tinh thân mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân để tăng cường khối đại đoàn kết và tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các điển hình tiên tiến các hình thức thu hút, để tập hợp nhân dân, đồng thời có biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.
   
Hệ thống dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới, góp phần thực hiện đồng bộ các biện pháp suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát ổn định kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và tăng cường kinh tế hợp lý, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh.
   
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận đoàn thể, Ban Dân vận từ huyện đến cơ sở chăm lo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng Nhà nước trong sạch vững mạnh, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng lực lượng cốt cán của từng tổ chức. Tích cực phát huy các già làng trưởng bản, lão thành cách mạng, người có uy tín nhất trong cộng đồng tham gia công tác vận động quần chúng.
    
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của nhân dân,  xây dựng huyện Tây Giang phát triển nhanh và bền vững.
    
Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể phải tập trung hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước và thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân những “âm mưu diễn biến hòa bình”; “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phát huy tinh thần yêu nước trong nhân dân. Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong các hội đoàn thể nhân dân, các phong trào hành động cách mạng, thi đua sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, trong gia đình và xã hội. Thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, ủng hộ “bát cháo tình thương”, hưởng ứng ngày “Vì người nghèo”, Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn, biểu hiện tiêu cực, đấu tranh ngăn chặng việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.       
                                                                                                             
Nguyễn Hưu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: