Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Khai giảng lớp Đảng viên mới

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 7:40 | 02/06 Lượt xem: 450

    Sáng ngày 30/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới. Có 98 Đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tham gia lớp học này. Lớp học sẽ kéo dài từ ngày 30/5 đến 02/6 tập trung nghiên cứu 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển Giáo dục- Đào tạo, khoa học-công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tôc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân do nhân dân, vì nhân dân… Ngoài các chuyên đề trên các học viên còn được nghe thông tin tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà trong những tháng đầu năm, cuối khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: