Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

XÃ ATIÊNG (TÂY GIANG): ĐỔI MỚI TỪ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 13:57 | 18/05 Lượt xem: 575

    Atiêng là xã biên giới của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Toàn xã có 696 hộ, 2.768 nhân khẩu, hơn 90% là đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống tại 06 thôn của xã, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17% dân số. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Atiêng luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tạo nền vững chắc để xây dựng Nông thôn mới tại xã.

    Là một xã có trung tâm hành chính huyện đóng chân, đòi hỏi công tác lãnh đạo và chỉ đạo luôn được tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ chú trọng, vai trò của cấp ủy viên được phát huy gắn với trách nhiệm quản lý, theo dõi chặt chẽ từng chi bộ Đảng. Kế thừa thành quả nhiệm kỳ trước, sau đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI tổ chức vào tháng 5/2015, các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ xã Atiêng đều đi vào nề nếp, hệ thống chính trị tại các thôn được củng cố, kiện toàn đảm bảo duy trì tốt mọi hoạt động theo chủ trương.

    Đổi mới từ công tác xây dựng đảng...

    Năm 2015 là năm nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XVI, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thông qua sinh hoạt đảng và qua công tác, kiểm tra, giám sát trong đảng, Đảng ủy và các chi bộ thường xuyên theo dõi, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chính sách của Đảng.

    Tập thể BCH Đảng bộ xã luôn giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện sai trái về quan điểm chính trị; có tinh thần tiết kiệm, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ nghiêm nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong xã. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015-2020; chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện về những điều cán bộ, đảng viên không được làm.

    Trước khi diễn ra đại hội đảng bộ xã lần thứ XVI, Đảng bộ đã triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 31/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 02/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội các chi đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 đảm bảo đúng thời gian quy định và tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Atiêng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng số cấp ủy khóa mới 15 đồng chí, (trong đó: tái cử 11 đồng chí, tham gia lần đầu là 04 đồng chí). Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy khóa mới đã kịp thời xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng ủy kịp thời. Hướng dẫn và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng. Phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy có đổi mới, cải tiến theo hướng sát thực tế tình hình của địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Hàng tháng đều có tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành theo quy chế làm việc và chuẩn bị kỹ các nội dung, tổ chức các hội nghị cấp ủy theo chương trình công tác toàn khóa và trong năm đề ra. Định kỳ hàng quý, Thường trực Đảng ủy tổ chức làm việc với Mặt trận và các đoàn thể xã để nắm tình hình hoạt động, đồng thời giải các kiến nghị đề xuất và định hướng các nhiệm vụ hoạt động. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn phân công các đồng chí Đảng ủy viên thường xuyên xuống thôn để nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân và tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

    Theo ông Pơloong Đo, Phó Bí thư trực Đảng ủy, đến nay, toàn Đảng bộ có 126/141 đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ trực thuộc; trong đó, có 13 đảng viên dự bị. Kết quả xếp loại đảng viên năm 2015 có 16 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 94 đồng chí đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ,  đảng viên không đánh giá xếp loại theo quy định là 11 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí miễn sinh hoạt và 08 đồng chí dự bị.

    Công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm đúng mức, xét cử 04 đồng chí theo học lớp Đại học Luật, mở tại huyện Đông Giang năm 2015, nhằm góp phần chuẩn hoá đội ngũ cán bộ xã. Hiện nay, cán bộ chuyên trách và công chức đạt 3 chuẩn có 21/23 đồng chí, đạt tỷ lệ 91,30%; trong đó: đạt 2 chuẩn về văn hóa- chính trị 01 đồng chí, đạt tỷ lệ 4,34%; không đạt chuẩn về văn hóa và chuyên môn 01 đồng chí, đạt tỷ lệ 4,34%.

    Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong năm 2016 được tăng cường. Trong năm Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 11 cuộc tại các Chi bộ trực thuộc về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dãn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy đã phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm dân số KHHGĐ sinh con thứ 4 đã chỉ đạo xử lý kỷ luật kịp thời để uốn nắn tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

    Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong năm 2016 phát triển 10 quần chúng ưu tú vào Đảng và đề nghị chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 06 đồng chí nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 140 đồng chí, đang sinh hoạt tại 12 Chi bộ trực thuộc. Xét cử 25 đoàn viên ưu tú học lớp lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp vào đảng; cử 13 đồng chí học lớp đảng viên mới và 27 đồng chí học lớp bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư và chi ủy viên. Đề nghị trao tặng huy hiệu 30-40 tuổi đảng cho 02 đồng chí.

    Thường trực Đảng ủy duy trì tốt các cuộc họp Đảng ủy định kỳ hàng tháng và tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để thực hiện các nội dung theo chương trình công tác năm 2015 đề ra, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng cấp trên giao. Thường xuyên chỉ đạo HĐND xã phát huy tốt vai trò giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng luật định để nắm được tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để có hướng xử lý giải quyết kịp thời. Chỉ đạo UBND xã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Duy trì tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng. Đồng thời xây dựng nhà “Một cửa”, phân công cán bộ, công chức xã tiếp và đối thoại nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân. Hiện nay, tại huyện Tây Giang chỉ có xã Atiêng đã thực hiện cơ chế hoạt động “Một cửa”, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

    Từ thực tiễn lãnh đạo và chỉ đạo, vai trò của mặt trận và các hội, đoàn thể xã luôn được phát huy và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là tích cực tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới. Định kỳ hàng quý Thường trực Đảng uỷ duy trì tổ chức làm việc với Khối Dân vận xã và hàng tháng về các chi bộ để định hướng, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. 

    Đến kinh tế, xã hội phát triển...

    Trong năm 2016, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, giao chỉ tiêu cụ thể, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,  triển khai nhân rộng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) ở các thôn, cho năng suất, sản lượng lúa nước tăng lên đáng kể, vụ Đông Xuân 2014-2015 năng suất đạt 32,06 tạ/ha. Nhiều hộ gia đình đã chú trọng chăn nuôi có chuồng trại, chăn dắt và nuôi thả tập trung; các mô hình hỗ trợ từ các nguồn vốn thuộc Chương trình 135, Nghị quyết 30a của chính phủ và Nghị quyết 07 của Huyện ủy đã có kết quả. Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn chỉ đạo nhân dân tăng cường trồng các loại rau màu theo hướng phát triển hàng hóa, có nhiều hộ gia đình đã nhận thức trồng các loại rau xanh để tăng nguồn thu nhập.

    Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản được tập trung chỉ đạo, phối hợp với các dự án thành lập được 6 tổ quản lý, bảo vệ rừng tại 6 thôn.  Đến nay, xã Atiêng đã trồng 375,83 ha cây cao su, 180 ha cây keo; đặc biệt, nhân dân các thôn Tàvàng, Ahu và Agrồng đã xây dựng mô hình trồng bakích trên diện tích 5,9 ha đang phát triển rất tốt.

    Theo ông Lê Trung Thủy, Chủ tịch UBND xã Atiêng, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, thì Đảng bộ xã rất quan tâm đến công tác phát triển văn hóa, xã hội ở xã. Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trường học trực thuộc Đảng ủy tập trung hoàn thành tốt biên chế, chương trình các năm học. Tiếp tục duy trì vững chắc phổ cập giáo dục đạt chuẩn Quốc gia năm 2015 và 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường. Từ đầu năm học mới trên địa bàn xã có 644 em/41 lớp, đang theo học ở các cấp học. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, không có xảy ra dịch bệnh ở người, cấp 1.248 thẻ bảo hiểm y tế người nghèo và thẻ 139.

    Điểm nổi bật của xã Atiêng trong những năm qua là phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT ở các thôn luôn được đẩy mạnh. Đội múa Trống chiêng thôn Tàvàng tổ chức duy trì hoạt động thường xuyên, thôn còn thành lập mới Đội hát dân ca Cơ Tu, có quy chế hoạt động cụ thể. Cũng theo ông Lê Trung Thủy, xã đã chỉ đạo sửa chữa, làm mới 7 gươl thôn, cấp giấy chứng nhận cho 196 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền và công nhận 247 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

    Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo UBND xã tập trung huy động mọi nguồn lực và vận động nhân dân đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhân dân tiếp tục đồng tình hưởng ứng chủ trương và tích cực hiến đất, hiến hoa màu khi thi công các công trình san ủi mặt bằng tái định cư, mở đường giao thông vào sản xuất và tham gia hàng trăm ngày công lao động di dời nhà cửa tại Tổ I, II của thôn Rà bượp. Đến nay, xã cơ bản đã đạt được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 5 tiêu tiêu chí sẽ phấn đấu thực hiện cuối năm 2017 đó là: Giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất; còn 2 tiêu chí đang tổ chức đánh giá đó là: Hộ nghèo và cơ sở văn hóa. Hiện nay, đã hoàn thiện đường bê tông hóa tại mặt bằng Tổ II (thôn Ràbượp) và đưa vào sử dụng, công trình tuyến đường Atiêng- Dang, đường sản xuất Tơlăn, đường đi vào khu Tr’lêê và mở hơn 800 mét đường vào sản xuất Maloóc, xây mới thủy lợi Maloóc và Tơlăn để tưới tiêu hơn 9 ha ruộng.

    Cũng theo ông Pơloong Đo, là địa bàn biên giới, ngoài các nhiệm vụ chính trị trên thì lĩnh vực an ninh quốc phòng cũng được Đảng ủy quan tâm thường xuyên, từng bước nêu cao tinh thần thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã trong quần chúng nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Duy trì lực lượng dân quân thường trực bảo vệ và sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo hoàn thành công tác huấn luyện quân sự- giáo dục chính trị cho dân quân cơ động và lực lượng tại chỗ, trong thời gian 06 ngày với quân số tham gia là 40 đồng chí, kết quả huấn luyện BCH quân sự huyện xếp đơn vị loại khá. Huy động 23 thanh niên khám nghĩa vụ quân sự đợt II/2016, kết quả khám trúng 06 đồng chí, trong đó 05 chính thức, 01 dự bị đạt chỉ tiêu trên giao.

    Hiện nay, nằm trong phong trào xây dựng Nông thôn mới chung của huyện Tây Giang và tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Atiêng vẫn đang ra sức xây dựng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Muốn vậy, đảng bộ lấy nhiệm vụ then chốt là phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ. Bây giờ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định tại các mặt bằng dân cư, dù vậy, công tác xây dựng đảng cần phải vững mạnh từ các mặt bằng này, trong đó có quần chúng nhân dân...

 Toàn cảnh phát động xây dựng Nông thôn mới xã Atiêng năm 2012

Đồng chí Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang tặng giấy khen cho các cá nhân
có thành tích tốt trong phong trào xây dựng Nông thôn mới ở xã Atiêng

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật luôn được đồng bào Cơ Tu xã Atiêng gìn giữ và phát huy.
Trong hình: Đội múa Trống chiêng thôn Tàvàng múa mừng lẽ hội đâm trâu

Đại hội Đảng bộ xã Atiêng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Thu hoạch lúa cải tiến SRI tại thôn Tàvàng.

Tác giả: BHƠRIU QUÂN

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: