Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Khai mạc lớp đảng viên mới đợt I, năm 2016

Người đăng: Ngày đăng: 14:45 | 11/05 Lượt xem: 839

          Sáng ngày 9.5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp đảng viên mới đợt I, năm 2016.

          Trong thời gian 5 ngày, 88 các đồng chí đảng viên mới sẽ được học tập những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 9 chuyên đề chính là Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên, trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xác định được mục tiêu rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: